Regulamin

1. Regulamin "Europejskiej Akademii Refleksologii” (EAR) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ceramicznej 5F/2, obowiązuje wszystkich słuchaczy i absolwentów kursów organizowanych przez Akademię.
2. Każdy słuchacz Europejskiej Akademii Refleksologii zobowiązuje się przestrzegać niniejszego regulaminu.
3. Kandydatów obowiązują następujące wymagania przy zapisie na organizowane przez Europejską Akademię Refleksologii szkolenia:
3.1. kandydat jest osobą pełnoletnią (ma ukończone 18 lat),
3.2. kandydat może być obywatelem obcego kraju,
3.3. kandydat posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie (nie obowiązuje przy szkoleniach prowadzonych w językach obcych).
3.4. kandydat na szkolenie zobowiązany jest dokonać za nie wpłaty w wysokości i terminie podanych w opisie danego kursu na niniejszej stronie internetowej lub na podstronie "Szkolenia" w naszym sklepie internetowym REFLEKSOTERAPEUTA.pl. Wpłata ta jest gwarancją rezerwacji miejsca w grupie danego kursu. Całkowity koszt szkolenia zostaje pomniejszony o ewentualną wpłatę częściową za szkolenie.
3.5. kandydaci kursów dokonują wpłat według harmonogramu wpłat danego szkolenia.
4. Dokonane w terminie wpłaty są podstawą do prawa udziału słuchacza w zajęciach kursu.
5. Słuchacze Indywidualnego Toku Szkolenia (ITS) w zakresie refleksologii dokonują opłaty za kurs jednorazowo lub w 3 ratach. Pierwsza wpłata (jednorazowa lub ratalna) musi być dokonana na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
6. Opłaty za szkolenia są realizowane przelewem na konto bankowe Europejskiej Akademii Refleksologii w mBank: 04 1140 2017 0000 4502 0256 5596, podane także na stronie internetowej EAR (podstrona "Kontakt") i stronie internetowej e-sklepu www.REFLEKSOTERAPEUTA.pl.
7. Rezerwacja miejsca w grupie danego szkolenia odbywa się na podstawie kolejności wpłat na konto bankowe Europejskiej Akademii Refleksologii w Warszawie.
8. W przypadku nieskompletowania dostatecznej liczby osób w grupie lub z innych przyczyn niezależnych od EAR, organizator ma prawo odwołać szkolenie. Wówczas zobowiązuje się zwrócić słuchaczom 100% ich wpłaty za nieprzeprowadzone zajęcia lub przeznaczyć je jako wpłaty za szkolenie w kolejnym terminie. Wówczas organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować słuchaczy o nowym terminie szkolenia.
9. Poza wyżej wymienionymi przypadkami, dokonane wpłaty podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji słuchacza kursu, dostarczonej w formie pisemnej na adres biura Akademii (listem poleconym lub e-mailem) według następujących zasad:
9.1. rezygnacja na 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – pełny (100%) zwrot wpłaty,
9.2. rezygnacja na 21 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zwrot w wysokości 75% wpłaty,
9.3. rezygnacja na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zwrot w wysokości 50% wpłaty,
9.4. rezygnacja na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zwrot w wysokości 25% wpłaty,
9.5. rezygnacja na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zwrot w wysokości 10% wpłaty.
10. Europejska Akademia Refleksologii zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i terminu szkoleń, również w trakcie ich trwania.
11. Europejska Akademia Refleksologii nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy słuchaczy pozostawione i/lub zaginione w czasie trwania szkolenia stacjonarnego.
12. Materiały szkoleniowe są w języku polskim. Słuchacze szkoleń nieodpłatnie otrzymują skrypty szkoleniowe. Pozostałe materiały dydaktyczne i pomoce naukowe są do nabycia według obowiązującego cennika.
13. Wykłady i ćwiczenia praktyczne prowadzone są w języku polskim. W przypadku szkoleń prowadzonych przez wykładowców z zagranicy, szkolenia te tłumaczone są na język polski.
14. Słuchacz może skorzystać z dodatkowych zajęć indywidualnych - konsultacji z wykładowcą (w sali wykładowej lub poprzez aplikacje internetowe), które są dodatkowo płatne (według cennika). W celu rezerwacji konsultacji należy wysłać na ten temat zgłoszenie poprzez e-mail na adres biuro@refleksoterapia.pl lub wykupić taką usługę w e-sklepie Akademii pod adresem www.refleksoterapeuta.pl.
15. Certyfikat ukończenia szkolenia wydany zostaje po spełnieniu następujących warunków:
15.1. słuchacz uiścił pełną opłatę za kurs w obowiązującym terminie,
15.2. słuchacz spełnił wszystkie wymagania dotyczące programu szkolenia,
15.3. słuchacz pomyślnie zdał egzamin końcowy (dotyczy kursów refleksologii stóp i systemu Vacuflex).
16. Egzaminy końcowe kursów organizowanych przez EAR odbywają się tylko w Oddziale Głównym Akademii w Warszawie.
17. Słuchaczy i absolwentów Europejskiej Akademii Refleksologii obowiązuje przestrzeganie ustawy o prawach autorskich: Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone! Zabrania się kopiowania, używania i rozpowszechniania materiałów szkoleniowych Europejskiej Akademii Refleksologii w jakiejkolwiek formie, zakresie i celu bez uprzedniego zezwolenia pisemnego ich autorów. Zabrania się także rejestrowania wszystkich prowadzonych zajęć szkoleniowych na wszelkich nośnikach audio-wizualnych, takich jak np. kamery, aparaty fotograficzne, dyktafony, telefony komórkowe itp.
18. Rejestracja na szkolenie w EAR jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
19. Kandydaci, słuchacze i absolwenci wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Europejską Akademię Refleksologii w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adres e-mail, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania bądź zameldowania w celu świadczenia usługi kursów, szkoleń lub innych usług odpłatnych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 roku. Kandydatom, słuchaczom i absolwentom przysługuje prawo wglądu z dane osobowe, możliwość ich zmiany, usunięcia bądź zapomnienia. Europejska Akademia Refleksologii deklaruje, iż posiada środki organizacyjne i techniczne służące do prawidłowego zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.