Polityka ochrony danych osobowych

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane na stronie internetowej www.refleksoterapia.pl zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wprowadzanie danych na stronie nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu, imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do skorzystania z opcji newslettera a podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu i adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do zapisania się na kurs. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt RODO. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Zakres danych

Na potrzeby świadczenia usług na stronie internetowej przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, kod pocztowy, nr telefonu, adres zamieszkania. Dodatkowo zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych, które wykorzystujemy w celach technicznych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:
Europejska Akademia Refleksologii
03-126 Warszawa
ul. Ceramiczna 5F / 2

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Administratora za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Klientów dla celów świadczenia usług.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z usunięciem Klienta z bazy.
Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej, może się zwrócić bezpośrednio do Administratora z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.
W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług przez Administratora, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iodo@informatykamedyczna.pl.
Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym jak i fizycznym. Administrator gwarantuje, iż zastosowane środki techniczne i organizacyjne są wystarczające.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje bez podstawy zgromadzonych danych osobowych Użytkowników strony internetowej osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, w szczególności może sukcesywnie, wraz z ich napływem, przekazywać adresy poczty elektronicznej, podawane przy zgłaszaniu chęci otrzymywania Newslettera w celu realizowania usługi Newsletter.